QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH NHẬP HÀNG TRUNG QUỐC QUA TRUMNHAPHANGCHINA.COM (Áp dụng từ ngày 01/01/2020) I. Giới thiệu dịch vụ Trumnhaphangchina.com là đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ nhập hàng trung quốc từ các website thương mại điện tử Trung Quốc (1688.com, taobao.com, tmall.com) bao gồm: Tư vấn